.
thanks again 1957 (2015)
keys (2015)
keys (2015)

.

thanks again 1957 (2015)

Installation, View I
(1.2 x 0.8 x 0.6m)

keys (2015)

Box Installation, View I
(0.6 x 0.4 x 0.1m)

keys (2015)

. thumbnail
thanks again 1957 (2015) thumbnail
keys (2015) thumbnail
keys (2015) thumbnail